''РАДОЛОВКА''

ИЗСЕЛВАНЕТО В БЕСАРАБИЯ - НИЖЕ НА РУССКОМ

(ниже на русском - перевод электронный) 

ИЗСЕЛВАНЕТО В БЕСАРАБИЯ
Войните на Русия с Турция през 1711 г. и през 1735–1739 г. са неуспешни за руското оръжие и не довеждат до дългоочакваното освобождение на България от османското иго. Но едновременно с това именно те стават катализатори не само за освободителната борба, но и за преселническата активност на българите. Още от времето на царуването на Петър І руското правителство се стремяло да създаде на южните си граници мощен тил, който би могъл да стане плацдарм за по-нататъшното настъпление към Балканите.
Така започва правителствената колонизация на днешна Южна Украйна и нейните земи стават притегателен център за българските преселници.
Първото навлизане на руски войски в български етнически земи станало в края на май 1773 г. по време на поредната война с Турция (1768–1774). Тогава тръгнал първият наистина масов поток от жители на силистренското село Алфатар към Южна Украйна, в пределите на днешната Кировоградска област. Така на украинска земя се появило най-старото от съществуващите днес български села – Олшанка.
Днешните таврийски българи започват да се изселват през последните години на ХVIII и първата третина на ХIX в. Изселването ставало на няколко етапа и имало постепенен характер. Още след руско-турската война през 1787–1791 г. над 200 български семейства се заселили в Буджак – южната степна част на Бесарабия, в селищата Кубей, Кайраклия, Табак, Таш-Бунар и Ердек-Бурну (днес в пределите на Ренийски, Измаилски и Болградски район на Одеска област). Тези земи, влизащи в състава на васалното на Турция Молдавско княжество, били управлявани не от султанската администрация, а от молдавски господари. Религиозният и икономическият гнет в тях не бил толкова силен, както в самата България. Точно това примамвало българските преселници. Именно тогава – през последното десетилетие на ХVIII в. – било поставено началото на най-многобройния клон на българската диаспора – бесарабската, от която впоследствие се отделила таврийската група.
Нова, този път мощна преселническа вълна нахлула в Буджак през годините на руско-турската война от 1806–1812 г. През тази война руските войски още няколко пъти навлизали в българските земи, но без успех. И с всяко тяхно отстъпление заедно с тях тръгвали все нови и нови преселници.
Понеже незаселени в Буджак имало много плодородна неразорана земя, било решено точно към тези земи да бъде насочен потокът от преселници. Почти три хиляди български семейства били заселени на държавна земя. Заедно с българите дошли и други преселници – гагаузи, молдовани, албанци, украинци (запорожци). Всички те, без значение от тяхната националност, получили общото название “отвъддунавски преселници». Българите живеели в осемнадесет от шестдесетте колонии: Джурджулешти, Анадолка, Сатуноу, Импуцита, Карагач, Тараклия, Чийшия, Болград, Чешме-Варуита, Таш-Бунар, Кайраклия, Ивановка, Задунаевка, Бановка, Шикирли-Китай, Траян и Еникьой. В други осем селища те живеели заедно с гагаузи (Курчи, Кубей, Табак, Комрат и Кирсово) и молдовани (Бабели, Ердек-Бурну и Долукьой).
Територията на “Нова България”, както наричали тези земи, била разделена на 5 окръга. Само след 10 години българските колонии се увеличили почти двойно. Причина за това била поредната руско-турска война през 1828–1829 г.
Най-много били преселниците от Сливен: през април 1830 г., когато започнало изселването, в града останали само 25 от живеещите там 4000 семейства. За пълно или частично изселване се готвели жителите на 150 селища в Югоизточна България от района на градовете Сливен, Ямбол, Бургас, Стара Загора и др.
По-голямата част от преселниците пристигнали в Буджак през лятото на 1830 г. Заселвали ги там, където имало свободна земя, но основно в слабонаселения Долно Буджакски колонистки район. В периода 1830–1834 г. били заселени следните български села: Вайсал, Дермендере, Кортен, Вале-Перже, Твърдица, Дюлмен, Девлет-Агач, Пандаклия, Хасан-Батър, Главани, Голица, Селиоглу, Чумлекьой, Купоран, Делжелер, Исерлия, Бургуджи, Кулевча, Тропокло, Камчик, Новопокровка, Ново-Караагач и Ново-Троян.
Ето как през първата третина на XIX век на два етапа станала масовата българска колонизация на Южна Бесарабия – Буджак. Преселниците от 1812 година, наричани още тогава “туканци”, излезли предимно от Североизточна България. Следващите преселници, “беженарите”, пристигнали от Югоизточна България. В 48 от 83-те селища на отвъддунавските преселници българите били болшинство.

ИЗСЕЛВАНЕТО В ТАВРИЯ

Минали само няколко десетилетия откакто българските преселници се установили в Южна Бесарабия. На новото място техните постижения по отношение на стопанската дейност предизвиквали учудването и възхищението на страничните наблюдатели. Тази идилия била пометена от поредната война – Кримската, продължила от 1853 до 1856 г. В резултат на войната било уговорено земите, на които се намирали 40 от колониите на “отвъддунавските преселници”, да преминат в молдавско владение. 24 от тях били частично или напълно български.

Въпреки че молдавското правителство се задължавало да запази неприкосновени установените права на колонистите (в това число освобождаването от военна служба) и в течение на следващите 3 години да не пречи на свободното им преселване в Руската империя, Молдавското княжество продължавало да зависи от Турция и преселниците се опасявали от нови турски репресии.

Повод за нова преселническа война станал указът на правителството с който занапред всички колонистки общини, без значение от националността на хората в тях, се задължавали да изпращат рекрути (новобранци) в армията. Започнали прояви на недоволство, които в Болград стигнали до кървава разправа от страна на местните управници. Именно тези болградски събития довели до сериозна подготовка за организирано преселване.

Представители се обърнали с молба до цар Александър ІІ да им разреши да се преселят в руските владения и да станат негови поданици. В рамките на един месец (на 24 декември 1860 г. и на 23 януари 1861 г.) били издадени два височайши императорски указа. С първия било огласено решението за подпомагане на преселването на българите от отстъпената на Молдавия бесарабска част в Екатеринославска, Херсонска и Таврическа губерния. Вторият указ уточнявал мястото, към което трябвало да бъде насочен потокът от преселници. Това били степните, континентални Бердянска и Мелитополска околия на Таврическата губерния, обединени под общото име “Таврия” (за разлика от “Таврида”, както наричали Кримския полуостров).

В очакване на пролетта на 1861 г. много от българите започнали сериозно да се готвят за преселването си в Таврия. Руското правителство бързо реагирало на готовността на българските и другите колонисти за изселване: бил издаден общ паспорт за населението на споменатите 32 колонии. Но Молдавското правителство не искало да загуби най-работливата част от населението и всячески се стараело да спре изселването. Независимо от това още в края на август 1861 г. почти всички жители на българските колонии Дермендере, Кайраклия, Чешме-Варуита (Чушмелия), Ердек-Бурну, Ташбунара, Бановка, Вайсал, Импуцита, Карагач, Балбока, Сатуново, Курчи, Чешмекьой, Долукьой, Кирнички, Новопокровка, Нови Карагач, Шикирли Китай, Волканешти, Стари Троян, Тропокло, Фънтън Дзинилор, Етулия, Еникьой преминали без позволение руско-молдавската граница.

Не може да се каже, че руското правителство било безучастно по отношение на предприетите мерки за защита на правото на преселване на своите бивши и бъдещи поданици. В средата на октомври 1861 г. Александър II разпоредил да бъдат прекъснати дипломатическите отношения с обединените княжества Молдавия и Влахия (Румъния), в случай че те продължават и занапред да пречат на българите да се изселят в Таврия. Този конфликт напълно реално би могъл да доведе до война.

Затова правителството на Молдавия все пак решило да започне издаването на паспорти на българите-колонисти. По това време повечето желаещи самоволно преминали границата и вече се намирали на руска земя.

През първия сезон (от есента на 1860 до есента на 1861 г.) в Таврия се преселили общо 1432 семейства на бесарабски българи (7384 души). През късната есен на 1861 г. и зимата на 1861–1862 г. границата преминали още 1931 семейства (9916 души), но те не могли да стигнат до определените им за заселване земи в Приазовието, а останали да изкарат зимата в българските колонии, намиращи се в руската част на Бесарабия и в Херсонска губерния.

През ранната пролет на 1862 г. преселването им продължило. Към тях се присъединили и българите, които току-що били напуснали молдавската част на Бесарабия. От 1 април до 1 октомври 1862 г. в Таврия се преселили още 2794 български семейства (13 288 души).

В общобългарския преселнически поток към земите на Таврия през 1861–1862 г. имало преселници не само от българските колонии в Бесарабия, но и от самата България.

През 1862 г. все още имало много желаещи от българските колонии в Бесарабия, останали на територията на Молдавия, да се изселят в Таврия. Но по това време нямало свободни земи в Бердянска и Мелитополска околия, изчерпани били и паричните фондове, отпуснати за преселването, и затова на 9 януари 1863 г. император Александър II издал указ, с който спрял емиграцията на българите от Бесарабия.

През късната есен на 1862 г. преселването на българите в земите на Бердянска и Мелитополска околия на Таврическа губерния почти приключило.

.

.

.

НА РУССКОМ - ПЕРЕВОД ЭЛЕКТРОННЫЙ

 

Перенесенные в Бессарабии - Война с Россией и Турцией в 1711 году и в 1735-1739 удалось русского оружия, что привело к долгожданному освобождению Болгарии от османского владычества. Но именно они являются катализаторами не только освободительной борьбы, но и для мигрантов деятельности болгар. Начиная с царствования Петра I, правительство России стремится установить южных границах мощную шею, которая могла бы стать плацдармом для дальнейшего продвижения на Балканы. Так начинается колонизация правительства сегодня юге Украины и его земли стали центром притяжения для болгарских поселенцев. Первая запись русских войск в болгарских этнических земель произошло в конце мая 1773 во время очередной войны с Турцией (1768-1774). Потом пошел первым по-настоящему массовый исход жителей деревни Силистра Алфатар на юге Украины, в пределах области сегодня Кировоградской. Таким образом, на украинской земле появился старейший из наших нынешних болгарских селах - Ольшанка. Сегодня Таврической болгары начали вытеснять в последние годы восемнадцатого и первой трети девятнадцатого века исход произошло в несколько этапов и был постепенный характер. Начиная с русско-турецкой войны 1787-1791, более 200 болгарских семей поселились в Буджак - степи южной Бессарабии, в населенных пунктах купола Kayrakliya, табак, и Таш-Бунар Erdek-Бурну (в настоящее время в Reniyski, Izmailski и Болград Одесской области обл.) Эти земли в состав вассального княжества Турции молдавского регулируется не властью султана, но и молдавские правители. Религиозные и экономического гнета в них было не так сильна, как в самой Болгарии. Это то, что заманить болгарских поселенцев. Именно тогда - в течение последнего десятилетия восемнадцатого века - была запущена самая многочисленная ветвь болгарской диаспоры - Бессарабского, которые впоследствии отделить Таврической группы. Новое на сей раз сильные миграционные волны вторглись в Буджак в годы русско-турецкой войны 1806-1812 гг в этой войне, русские войска несколько раз входе в болгарских землях, но без успеха. И каждый из их отступление с ними, оставляя больше и больше поселенцев. Потому что в нежилой Буджака были очень плодородные земли nerazorana было принято только на эту землю, должны быть направлены потоки мигрантов. Почти три тысячи болгарских семей поселились на государственных землях. Вместе с болгарами и другие поселенцы прибыли - гагаузы, молдаване, албанцы, украинцы (запорожцев). Все они, независимо от их национальности, учитывая общее название ", расположенный по поселенцев". Болгары, проживающие в восемнадцать шестьдесят колоний: Dzhurdzhuleshti, Anadolka, Satunou, Imputsita, Карагач, Тараклия, Chiyshiya, Болград, Чешме-Varuita, Таш-Бунар, Kayrakliya, Ивановка, Zadunaevka, Banovka, Shyqyri Китая Траяна и Enikyoi. В восьми деревнях они жили вместе с гагаузы (Курчи, купола Табак и КОИОМРО Kirsovo) и молдаване (Бабель, Erdek-Бурну и Dolukyoy). На территории «Новая Болгария", как называли эти земли были разделены на 5 районов. Только после 10 лет болгарской колонии увеличилась почти в два раза. Причиной этого была еще одна русско-турецкой войны 1828-1829 годов, большинство иммигрантов были из Сливен в апреле 1830 года, когда эмиграция началась в городе было всего 25 семей, проживающих там 4000. При полном или частичном смещение было около 150 человек на юго-востоке Болгарии поселений в регионе Сливен, Ямбол, Бургас, Стара-Загора и другие. Большинство мигрантов прибыло в Буджак летом 1830 года они обосновались там, где были свободные земли, но в основном в малонаселенных Нижней Budzhakski kolonistki. В период 1830-1834, следующий поселились болгарских деревнях: Вайс, Dermendere, Кортен, Джек-Perzhe, Твардица Dyulmen, Девлет-Агач, Pandakliya, Хасан, батареи, Главный, Голица, Selioglu, Chumlekyoy, Kuporan, Delzheler, Isernia , Burgudjii Kulevcha, Tropoklo, Камчик, Новопокровка, Нью-Нью-Karaagach и троянских программ. Вот как в первой трети XIX века в два этапа становятся массивными колонизация болгарского Южной Бессарабии - Буджак. Поселенцы 1812 года, тогда он назывался "tukantsi» пришли в основном из северо-восточной Болгарии. Следующий поселенцев, "bezhenarite" прибыл из Юго-Восточной Болгарии. В 48 из 83 деревень, расположенных по всему большинство поселенцев были болгары. Миграция в Таврии последние несколько десятилетий, поскольку болгарские иммигранты поселились в южной Бессарабии. Новое место их достижения с точки зрения экономической деятельности вызвала удивление и восхищение окружающих. Эта идиллия была уничтожена еще одна война - Крымская, которая продолжалась с 1853 по 1856 год После войны было принято на землю, которая находится в 40 колониях ", расположенный по ходу поселенцев в распоряжении Молдовы. 24 из них были частично или полностью болгарская. Несмотря на то, молдавское правительство обязалось сохранить неприкосновенными права колонистов вниз (в том числе освобождение от военной службы) и в течение ближайших трех лет не будет вмешиваться в их свободной миграции в русской империи, Молдавского княжества продолжали зависеть от Турции и эмигрантов Новые боялись турецких репрессий. Поводом для нового миграционного война стала постановление правительства, что отныне все kolonistki муниципалитеты, независимо от национальности люди в них были вынуждены отправить rekruti (рекрутов) в армии. Работы проявления недовольства, которое достигло Болград резню местных правителей. Именно эти события привели к Болград серьезную подготовку для организованного переселения. Представители просил, чтобы царь Александр II, чтобы позволить им перейти на русские владения и стать ее субъектов. В течение одного месяца (24 декабря 1860 и 23 января, 1861) были выпущены две императорские императорского указа. Первый огласку решение о поддержке эмиграции болгар в Бессарабии отошли к Молдавии, в частности Ekaterinoslavska, Херсонской и Таврический губернии. Второй указ указать место, куда должны быть направлены потоки мигрантов. Это были степи, континентальный Бердянск Melitopolska района и провинции Крымский вместе под названием «Таврия» (в отличие от «Таврида», как называли Крым). В преддверии весны 1861 года многие болгары начали серьезно готовиться к переселению в Таврии. Правительство России отреагировало быстро готовности Болгарии и других колонистов эмигрировать: общий паспорт был выдан населения из этих 32 колоний. Но молдавские власти не хотят терять самых трудолюбивых населения и вообще все, чтобы остановить депортацию. Однако в конце августа 1861 почти все жители болгарского Dermendere колонии, Kayrakliya, Чешме-Varuita (Chushmeliya) Erdek-Бурну, Tashbunara, Banovka, Вайс, Imputsita, Карагач, BalBok, Satunovo, Курчи, Cheshmekyoy, Dolukyoy, Kirnichki, Новопокровка, Нью-Карагач, Shyqyri Китай Volkaneshti, старый Троян Tropoklo, Фантан Dzinilor, Etuliya, Enikyoi прошло без разрешения русско-молдавской границы. Нельзя сказать, что правительство России не впечатлил в отношении мер, принимаемых для защиты права на перераспределение их бывших и будущих жителей. В середине октября 1861 Александр II распорядился приостановить дипломатические отношения с Организацией Объединенных княжеств Валахии и Молдавии (Румыния), где они по-прежнему продолжают препятствовать болгар эмигрировать в Таврии. Это очень реальный конфликт может привести к войне. Правительство Молдавии все-таки решили начать выдачу паспортов с болгарскими колонистами. В то время большинство готовы умышленно пересек границу, и мы на русской почве. В первом сезоне (осень 1860 по осень 1861 г.) в Таврии переехал в общей сложности 1432 семей бессарабских болгар (7384 человек). В конце осени 1861 и зимы 1861-1862, граница пересекла другая 1931 семей (9916 человек), но они не смогли достичь назначенных ими земель для поселения в Priazovieto и других, чтобы провести зиму в болгарских колониях, расположенных В России Бессарабии и Херсонской губерниях. В начале весны 1862 года продолжили бегство. К ним присоединились и болгары, который только что вышел из молдавской части Бессарабии. С 1 апреля по 1 октября 1862 Таврия переехал в 2794 больше болгарских семей (13288 человек). В миграционных потоков в All-болгарских землях Таврии в 1861-1862 гг, поселенцы не только болгарские колонии в Бессарабии, но и от самой Болгарии. В 1862 году было еще много, которые хотят болгарских колоний в Бессарабии оставались на территории Молдавии, на пенсию в Таврии. Но на этот раз не было свободной земли и Бердянск Melitopolska района, были исчерпаны, и средства, выделяемые на переселение, и так далее 9 января 1863 император Александр II издал указ остановить эмиграцию болгар в Бессарабии. В конце осени 1862 года в эмиграции болгар на землях и Бердянск Melitopolska Крымский район провинции почти завершена.Обновлен 13 мар 2013. Создан 19 окт 2012
RealMusic.ru — музыкальный хостинг №1. Размещайте, слушайте и скачивайте музыку в mp3 бесплатно.

КЛИКНИ ПУСТОЕ ПОЛЕ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

**** СВЯТО-ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ - Мы верим, что наше совместное желание и неравнодушие помогут восстановить «Свято-Троицкий» храм и звон его колоколов станет для всех потомков болгарских переселенцев в Таврии символом веры, надежды и любви. - Украина. Село Радоловка, Приморского района, Запорожской области. - Историческая справка. - ...«Свято – Троицка» церковь построена в 1907 году на средства основателей села — болгарских поселенцев, которые отказались принять ислам у турок в Болгарии, и остались верными православию. Строительство церкви продолжалось около пяти лет с использованием местных строительных материалов. Церковь являлась одним из самых красивых образцов церковного болгарского зодчества на территории болгарских колоний в Приазовье (Таврии). После октябрьской революции 1917 года и окончания гражданской войны в 1929 году церковь была закрыта коммунистическими активистами села, медные колокола и крест с церкви были отправлены на переплавку, а в здании церкви был открыт народный театр. С помощью болгарских политэмигрантов в 1930 году церковь была электрифицирована и расписана сюжетами из коллективизации села, вследствие чего были уничтожены все внутренние росписи храма религиозного содержания. В здании храма параллельно с народным театром была открыта сельская библиотека. С 17 сентября 1943 года по март 1944 года в здании церкви находился военно-полевой госпиталь, осенью 1943 года здание церкви было подвергнуто фашистами бомбардировке, в результате разрушены были центральный купол и колокольня, погибла часть находившихся в ней в это время раненых бойцов РКК. С 1944 года по 2000 год здание церкви использовалось как зернохранилище, склад стройматериалов. В 1977 году, учитывая архитектурную ценность здания церкви, руководство Ленинградской мастерской по реставрации памятников архитектуры предложило местному колхозу освободить церковь от зерна для её реставрации, но это предложение было отклонено. В 1994 году в селе была образована община прихожан, которая провела несколько субботников по очистке здания церкви от мусора. С 2000 года церковь на балансе Гюновского сельского совета. В этом же году при поддержке отца Дмитрия из г. Приморска, церковь была обследована специалистами, которые составили проектно- сметную документацию по реставрации церкви. За все время существования «Свято-Троицкого» храма ему, как и его создателям и их потомкам пришлось многое пережить: величие и процветание болгарских колоний в Таврии, революционное забвение и огонь нетерпимости, смерть и разрушение войны, экономические трудности и нестабильность нашего времени. ****
RealMusic.ru — музыкальный хостинг №1. Размещайте, слушайте и скачивайте музыку в mp3 бесплатно.